Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2014-05-13) i målet Olsson mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Rubricerade mål rörde bl.a. rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger (ne bis in idem).
Klaganden hade dömts för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll, grovt brott. Brotten avsåg falska fakturor inom en bolagsgrupp. Klaganden hade vidare i skatteprocessen ansetts vara faktisk företrädare för bolagsgruppen och därmed betalningsansvarig, tillsammans med bolagsgruppen, för bolagsgruppens skatter och avgifter avseende viss period. I Europadomstolen hävdade klaganden att artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) och artikel 7 (inget straff utan lag) i Europakonventionen samt artikel 4 i protokoll 7 till Europakonventionen (rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger) på grund av detta hade kränkts.
Europadomstolen noterade att klaganden inte hade påförts skattetillägg för den aktuella perioden samt att den betalningsskyldighet som klaganden ålagts för bolagsgruppens skatter och avgifter inte omfattade de skattetillägg som bolagsgruppen påförts. Domstolen fann vidare att den betalningsskyldighet han ålagts såsom faktisk företrädare för bolagsgruppen inte var av straffrättslig karaktär. Europadomstolen beslutade därför att avvisa klagomålet då ingen av de åberopade artiklarna i konventionen var tillämpliga.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.