Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-01-07) i målet Pshenkina mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Fråga om klaganden och en kvinna som klaganden inlett ett förhållande med hade rätt till övervakat besök i fängelse så att de kunde gifta sig. Kriminalvården avslog först ansökan men beviljade efter ny ansökan tillstånd till besöket. Klaganden gjorde inför Europadomstolen gällande att det första beslutet om avslag innebar en kränkning av klagandens rätt till respekt för privat- och familjeliv (artikel 8 i Europakonventionen), hennes rätt att ingå äktenskap (artikel 12) och dessutom var diskriminerande på grund av sexuell läggning (artikel 14).
Europadomstolen konstaterade bl.a. att den påstådda kränkningen hade upphört eftersom besökstillstånd beviljats och att kompensation måste anses vara ett lämpligt och tillräckligt rättsmedel för denna. Europadomstolen avvisade därför klagomålet eftersom klaganden inte uttömt inhemska rättsmedel genom att föra skadeståndstalan hos Justitiekanslern eller allmän domstol.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.