Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-03-01) i målet Arlewin mot Sverige (II)

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Målet rörde huvudsakligen frågan om svenska domstolars beslut att tillåta ett inslag ur ett TV-program som bevisning i ett brottmål inneburit en kränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen.
Europadomstolen avvisade klagomålet i beslut den 1 mars 2016 då klagomålet bedömdes vara uppenbart ogrundat i konventionens mening. Målet avgjordes utan att ha kommunicerats med regeringen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.