Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-06-02) i målet Salihu m.fl. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har fattat ett beslut avseende ett klagomål om Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till beslutet i fulltext samt en sammanfattning av beslutet.

Sammanfattning av beslutet

Målet rörde frågan om det inneburit en kränkning av rätten att inte bestraffas utan stöd i lag enligt artikel 7 i Europakonventionen samt yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen att väcka åtal och döma anställda på tidningen Expressen för vapenbrott samt för anstiftan respektive medhjälp till vapenbrott med anledning av ett vapenköp som skett i journalistiskt syfte.
Europadomstolen avvisade klagomålet i beslut den 2 juni 2016. Europadomstolen bedömde att klagomålet var uppenbart ogrundat då de nationella domarna inte ansågs ha varit godtyckliga eller oförutsebara (artikel 7) samt då de svenska domstolarna ansågs ha balanserat de motstående intressena på ett rimligt sätt och att ingreppet i yttrandefriheten därför varit nödvändigt i ett demokratiskt samhälle (artikel 10).

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.