Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2017-01-27) i målet Isaksson mot Sverige

Publicerad

Fråga om det förekommit en kränkning av rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger enligt artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europakonventionen (dubbelprövningsförbudet) genom att klaganden i två separata processer dels påförts skattetillägg, dels dömts för skattebrott och grovt skattebrott.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen fann att åtalet och den efterföljande brottmålsdomen för skattebrott av normalgraden hade grundats på andra omständigheter än de som legat till grund för att klaganden påförts skattetillägg. Den delen av klagomålet bedömdes därför vara uppenbart ogrundat och avvisades. När det gällde resterande del av klagomålet ansåg Europadomstolen att klaganden inte uttömt inhemska rättsmedel och klagomålet avvisades därför även i denna del.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator