Land- och regionsstrategi från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2021–2025 Diarienummer: UD2020/19049

Publicerad

Ladda ner:

Syfte

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Volym och period

Strategin ska gälla under perioden 2021–2025 och omfattar sammantaget 2 miljarder kronor varav 1,95 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 50 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och anslagspost 1:4.1 Folke Bernadotteakademin, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår.