Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016-2020 Diarienummer: UD2016/10924/AF

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Mali inom ramen för denna strategi ska bidra till ett stärkt samhällskontrakt och minskad sårbarhet för återfall i konflikt. Sverige ska vidare bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar.
Strategin ska gälla under perioden 2016–2020.

Ladda ner:

Strategin omfattar sammantaget 1200 miljoner svenska kronor för perioden varav 1180 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 20 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

• Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att tillhandahålla grundläggande samhällsservice

• Ökad respekt för rättsstatens principer

• Stärkt kapacitet i det civila samhället att delta i politiska processer och verka för ansvarsutkrävande

• Stärkta förutsättningar för jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnors och barns rättigheter

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

• Stärkta freds- och försoningsmekanismer på nationell och lokal nivå

• Stärkt inflytande och deltagande för kvinnor i fredsprocesser och i freds- och statsbyggande

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

• Förbättrad kapacitet hos offentliga institutioner och andra aktörer på nationell och lokal nivå att bidra till miljömässig hållbarhet, ökad motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer samt begränsad klimatpåverkan

• Ökad hållbarhet och motståndskraft i lantbruket, med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning, produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och hållbart nyttjande av naturresurser

• Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi

Folke Bernadotteakademins verksamhet inom ramen för strategin förväntas bidra till att i ett långsiktigt perspektiv stödja Mali i utvecklingen från konflikt till fredsbyggande genom:

• Stärkt kapacitet hos individer och institutioner att främjasäkerhet och mänskliga rättigheter

Artikelnr: UD 16.032

Genvägar