Brottsoffermyndigheten (BrOM)

Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.