Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende Diarienummer: S2011/8975/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en satsning för att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Överenskommelsen ingås inom ramen för regeringens satsning på psykiatri och psykisk hälsa.

Syftet med överenskommelsen är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden.

Målsättningen är att förebygga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom att skapa en struktur som bättre tillgodoser dessa personers behov av vård.

Det övergripande målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska antalet unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder bland unga kvinnor.

Projektet ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2013.