Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Insatser för personskadade

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Finansinspektionen och Socialstyrelsen i uppdrag inom området personskador. Uppdragen syftar till insatser för en och samma målgrupp men har olika inriktning.

Såväl enskilda som organisationer för ofta fram kritik om hälso- och sjukvårdens och försäkringsbolagens behandling av personskadade, ofta i trafiken, och hur de behandlas efter att en skada skett. Den kritik som återkommande förs fram handlar bland annat om att dessa personer inte får adekvat behandling och att de inte får den ersättning som de har rätt till. Det hävdas också att t.ex. försäkringsläkare och behandlande läkare kan komma fram till olika slutsatser om orsakssamband och skadebilder. Kritiken avser således sjukvårdens verksamhet, läkarnas roller och bedömningar samt försäkringsbolagens hantering av skadeärenden.

– Vi behöver genomföra insatser för att mer grundligt se vad som behöver göras för att förbättra situationen för personskadade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

- Därför har vi nu tagit ett gemensamt grepp om frågorna genom att lämna två uppdrag för att klargöra vilka fortsatta initiativ som bör tas, framhåller Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Uppdraget till Finansinspektionen avser att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade bör särskilt belysas. Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt bl.a. i de rapporter som myndigheten tidigare har publicerat. De medicinska rådgivarnas (försäkringsläkarnas) roll ska belysas, bl.a. avseende ersättningssystem och hur försäkringsläkarens roll förhåller sig till den behandlande läkarens roll (det senare i samråd med Socialstyrelsen). Vidare ska förekomsten av självregleringsåtgärder kartläggas och vilken betydelse dessa haft. Redovisningen av kartläggningen och analysen bör vid behov även innehålla en handlingsplan för fortsatta insatser.

Uppdraget till Socialstyrelsen avser att kartlägga vilka förutsättningar hälso- och sjukvården har att erbjuda personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd god vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I uppdraget ska Socialstyrelsen beakta jämställdhetsperspektivet och uppmärksamma de skillnader i vård som erbjuds kvinnor och män. Socialstyrelsen ska även bedöma behovet av och möjligheten att ta fram nationella kunskapsstöd till vården på detta område som innefattar insatser som främjar ett gott bemötande för dessa patienter.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00