Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige ansluter sig till global koalition för skydd av biologisk mångfald

Publicerad

Sverige gör nu gemensam sak med ett 60-tal andra länder för att öka ambitionerna i det globala ramverk för biologisk mångfald som ska förhandlas mellan världens alla länder. Koalitionen High ambition coalition for Nature and People vill se fastställda globala mål för 30 procent skydd av land och hav och ett ramverk för genomförande av målen.

Koalitionen leds av Frankrike och Costa Rica, och bland övriga drygt 60 medlemmar finns Finland, Norge och Danmark. Utöver målet om att skydda 30 procent av hav och land vill koalitionen också främja användningen av naturbaserade lösningar i klimatarbetet.

– Jag är glad att Sverige nu är med bland de länder som vill ha både ambitiösa mål för skydd av biologisk mångfald och bättre möjligheter att följa upp arbetet. Att hantera klimatkrisen och hejda förlusten av biologisk mångfald måste gå hand i hand, och det kan vi lyckas med om vi tar hjälp av naturens egna lösningar, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Klimat och biologisk mångfald hänger ihop. Redan vid 1,5 graders uppvärmning blir konsekvenserna för biologisk mångfald omfattande. Samtidigt har arter och ekosystem förmågan att binda kol från atmosfären och därmed bromsa klimatförändringar. Biologisk mångfald kan även mildra klimatförändringarnas effekter genom att erbjuda till exempel storm-, översvämnings- och jorderosionsskydd.

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är tillsammans med Klimatkonventionen och Ökenkonventionen en av tre Riokonventioner som etablerades av FN 1992. Vid sitt 15:e partsmöte ska nya globala mål och ett nytt strategiskt ramverk beslutas. Partsmötet har skjutits upp på grund av pandemin. Det kommer preliminärt att hållas i Kunming i Kina under första halvåret 2022.

Presskontakt

Robert Englund
Tf Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund

Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald, CBD har 196 parter och har tre målsättningar. Skydda biologisk mångfald, säkra hållbart nyttjande av biologisk mångfald och se till att nyttan av genetiska resurser fördelas rättvist. Konventionen har två protokoll. Cartagenaprotokollet om gränsöverskridande förflyttningar av levande modifierade organismer och Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av nyttan med genetiska resurser. År 2010 enades parter om en global strategi med 20 mål till 2020. De senaste åren har arbetat pågått för att ta fram en nya strategi för åren 2021-2030 med en vision för 2050.