Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fortsatt arbete mot felaktiga utbetalningar från Arbetsförmedlingen

Publicerad

Utbetalningar från välfärdssystemen ska enbart ske till dem som är berättigade till stöd. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i fortsatt uppdrag att arbeta för att andelen felaktiga utbetalningar från myndigheten ska minska.

Att förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar är mer effektivt än att upptäcka och åtgärda felen i efterhand. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår att motverka brottsligt nyttjande och fel som inte beror på brott.

Arbetsförmedlingen ska utgå från den problembild som myndigheten ser i arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och redovisa:

  • Vilka åtgärder som har vidtagits med det primära syftet att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter till grund för beslut om ersättning.
  • Vilka åtgärder som har vidtagits med det primära syftet att säkerställa och underlätta för den som har beviljats en ersättning att förstå när det uppstår en skyldighet att informera myndigheten om ändrade förhållanden samt att lämna korrekta uppgifter om ändrade förhållanden som kan ha betydelse för rätten till ersättning.
  • En bedömning av effekterna av de vidtagna åtgärderna.

Uppdraget ges till Arbetsförmedlingen genom myndighetens regleringsbrev för 2023 och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 3 oktober 2023.

Arbetsförmedlingen ska dessutom tillsammans med andra välfärdsmyndigheter fortsatt bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Andelen felaktiga utbetalningar från de ersättningar som Arbetsförmedlingen hanterar ska därför minska.

Arbetsförmedlingen ska redovisa måluppfyllelsen i myndighetens årsredovisning för 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson