Pressmeddelande från Socialdepartementet

252 miljoner till regionerna för fler AT-läkare

Publicerad

Regeringen avsätter 252 000 000 kronor till regionerna för att stimulera till en utökning av antalet tjänster för allmäntjänstgöring (AT). Socialstyrelsen får nu i uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel för detta ändamål.

– Vårdpersonalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Idag råder brist på specialistläkare samtidigt som det är lång väntetid för att få påbörja en AT. Kompetensförsörjningen är vårdens stora utmaning och därför är det viktigt att försöka arbeta bort de flaskhalsar som finns på vägen för läkare att bli specialister. Därför fortsätter regeringen att stötta regionerna i att tillgängliggöra fler AT, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen har redan vidtagit åtgärder på området i syfte att stärka det nationella åtagandet för kompetensförsörjning för att långsiktigt klara vårdens behov i hela landet. Bl.a. har Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensområdet fått i uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Planen ska kartlägga behov nu och framöver samt ge förslag på insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan arbetar inom hälso- och sjukvården. Den ska även ge förslag på insatser för att locka tillbaka personal som har valt att lämna och attrahera ny personal.

För att stärka kompetensförsörjningen av specialistläkare på kort och lång sikt är det angeläget att regionerna ökar antalet AT. Tidigare satsning har visat sig ge effekt i form av fler AT. Därför fortsätter regeringen med arbetet att stötta regionerna med att öka antalet AT ytterligare.

Medlen fördelas till de regioner som senast den 1 november 2023 redovisar att de når upp till antal AT som krävs för att få ta del av dem. Dessa fördelas enligt en prestationstrappa.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela och betala ut medel i syfte att öka antalet AT för att säkra kompetensförsörjningen av läkare på kort och lång sikt. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 254 000 000 kronor.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun