Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt inre säkerhet när svensk rätt anpassas till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Publicerad

Regeringen har idag över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag för att anpassa svensk rätt till EU:s nya system för rese­uppgifter och rese­tillstånd. Systemet innebär att tredje­lands­medborgare som inte behöver visering för kortare vistelse ska ha rese­tillstånd för att få passera de yttre gränserna till Schengen­området.

– Nu kommer EU att ha bättre möjlighet att förhindra att tredje­lands­medborgare som utgör en säkerhets­risk, en risk för olaglig invand­ring eller en hög epidemi­risk reser in och vistas på medlems­staternas terri­torium. EU kommer också ha bättre infor­mation om de personer som befinner sig här. Systemet kommer att vara ett viktigt verktyg i arbetet med att förstärka den inre säker­heten och i kampen mot terrorism och grova brott, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Prop. 2022/23:66 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

I proposi­tionen föreslår regeringen de lagänd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-rättsliga regel­verket. Förslagen innebär bland annat en möjlig­het att avvisa tredje­lands­medborgare som saknar ett nöd­vändigt rese­tillstånd.

Bakgrunden till för­slagen är en EU-förordning som antogs 2018. Den innebär att det skapas ett gemen­samt elektro­niskt system för rese­uppgifter och rese­tillstånd. Tredje­lands­medborgare som får resa in på medlems­staternas terri­torium för kortare vistelser utan Schengen­visering kommer att behöva ha rese­tillstånd för att få passera de yttre gränserna. Systemet syftar till att öka säker­heten inom Schengen­området och är ett verktyg i det brotts­bekämpande arbetet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand