Proposition från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd Prop. 2022/23:66

Publicerad

I september 2018 antogs en EU-förordning som innebär att det ska inrättas ett EU-gemensamt system för rese­uppgifter och rese­tillstånd. Det nya systemet gäller för tredje­lands­medborgare som är undantagna från kravet på visering för kortare vistelse för att passera de yttre gränserna.

Ladda ner:

Systemet syftar till att möjliggöra en bedömning av om en tredje­lands­medborgares vistelse på medlems­staternas territorium skulle innebära en säkerhets­risk, en risk för olaglig invandring eller en hög epidemi­risk. Systemet syftar därutöver bl.a. till att för­bättra och effektivi­sera in- och utrese­kontrollerna vid de yttre gränserna. Det ska även kunna användas av de brotts­bekämpande myndig­heterna för att förstärka den inre säkerheten samt i kampen mot terrorism och andra grova brott.

Förordningen är direkt tillämplig och gäller som lag i Sverige. Den ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kom­missionen ska fastställa.

I propositionen föreslår regeringen de lag­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya system för rese­uppgifter och rese­tillstånd. Förslagen inne­bär dels en möjlighet att avvisa tredje­lands­medborgare som
saknar ett nödvändigt rese­tillstånd, dels hinder mot verk­ställighet av tidigare verk­ställda avlägsnande­beslut för det fall någon åter­vänder med giltigt rese­tillstånd. Det föreslås också att Polis­myndig­hetens beslut om avvis­ning ska över­klagas till migrations­domstol om beslutet har fattats i samband med ett beslut om ogiltig­förklaring eller åter­kallelse av ett rese­tillstånd. I proposi­tionen lämnas även förslag om regel­verkets förhållande till annan reglering om behandling av person­uppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)