Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Hyresgästers tillsynsansvar förstärks för barn som begår brott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om tryggare bostads­områden. Utred­ningen ska ta ställ­ning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott. Genom tilläggs­direktiven ändras utred­ningens uppdrag när det gäller hyres­gästens tillsyns­ansvar, så att det blir möjligt att föreslå skärpta regler om upp­sägning även i fall där ett barn till hyres­gästen har begått brott i närområdet.

– Familj och föräldrar har en avgörande betydelse för att före­bygga brotts­lighet hos barn och unga. Med dagens beslut tar vi ett viktigt steg för att tydlig­göra föräld­rars ansvar, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Dir. 2023:33 Tilläggs­direktiv till Utred­ningen om tryggare bostads­områden (Ju 2022:13)

Personer som begår brott i ett bostads­område skapar stor otrygg­het för andra boende. Det kan handla om till exempel hantering av vapen eller narkotika. Möjlig­heterna att säga upp hyres­gäster som begår brott i lägen­heten eller i när­området till lägen­heten behöver skärpas, i syfte att öka trygg­heten för andra boende.

Enligt de ursprung­­liga direktiven till Utred­ningen om tryggare bostads­områden är inrikt­ningen att hyres­gästen inte ska ha ett lika långt­gående till­syns­ansvar för sina barn som för andra som bor i lägen­heten, till exempel inne­boende. Genom tilläggs­direktiven som beslutades idag tas denna begräns­ning bort, så att utred­ningen kan föreslå utökade möjlig­heter till upp­sägning även i dessa fall.

I tilläggs­direktiven fram­hålls sam­tidigt vikten av att reglerna om hyres­gästens till­syns­ansvar utformas på ett propor­tionerligt sätt. Utred­ningen ska därför ta hänsyn till intres­set hos hyres­gästen och barn som bor tillsam­mans med hyres­gästen av att få behålla sin bostad. Det är också viktigt att beakta övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö.

Genom tilläggs­direktiven säker­ställs att frågan om hyres­gästens till­syns­ansvar får en allsidig belys­ning och att de förslag som lämnas blir väl avvägda och uppnår syftet att öka trygg­heten i våra bostads­områden.

Tiden för upp­draget ändras inte utan det ska fortfarande redovisas den 1 september 2023.

Tilläggs­direktivet bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demo­kraterna, Modera­terna, Krist­demo­kraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl