Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Asylsökande ska bo i statliga boenden och delta i samhällsintroduktion

Publicerad

I dag har delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64) skickats ut på remiss.

– Förslagen som nu går ut på remiss syftar till att göra asyl­processen snabbare och mer effektiv. Det handlar bland annat om hur hela asyl­processen ska för­läggas till asyl­boenden. Förslagen analy­seras just nu noggrant och jag ser fram emot att ta del av remiss­instansernas synpunkter, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen föreslår bland annat krav på att alla asyl­sökande, med undan­tag för ensam­kommande barn, ska bo i statliga boenden och delta i samhälls­introduktion under asyl­processen.

Boende på asyl­boende ska vara ett villkor för dag­ersättning, särskilt bidrag och villkor för undantag från kravet på arbets­tillstånd. Även sköt­samhet på asyl­boenden ska införas som villkor för dag­ersättning.

Utredningen föreslår också att personer som inte bor på asyl­boenden ska informera Migrations­verket om sin bostads­adress. För asyl­sökande som inte under­rättar Migrations­verket så ska myndig­heten kunna betrakta asyl­ansökan som åter­kallad med följd att asyl­ärendet avskrivs.

– Detta är ett välkommet steg i rätt riktning men mer behövs. I framtiden ska hela hand­lägg­nings­tiden spenderas på särskilt anlägg­nings­boende, vilket kommer försvåra svart­arbete, att sökande avviker och förenkla åter­vändandet, säger Ludvig Aspling, migrations­politisk tales­person för Sverige­demokraterna.

Asylsökande ska vara skyldiga att delta i samhälls­introduktion enligt lag. Genom­förd samhälls­intro­duktion ska vara ett villkor för undantag från kravet på arbets­tillstånd.

– Det här är ett viktigt första steg för att få bättre ordning på asyl­mot­tagandet. Vi kommer att åter­komma med tilläggs­direktiv till utred­ningen för att förbättra mot­tagandet ytterligare, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen föreslår att lag­ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. För personer som är registrerade i mottagande­systemet vid ikraft­trädandet börjar dock flera av bestäm­melserna gälla först från och med den 1 april 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand