Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ny ordning för asylsökandes boende SOU 2022:64

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag inför detta delbetänkande har bestått av tre delar.

  • Den första delen av utred­ningens uppdrag har bestått i att föreslå åtgär­der för att fler ska bo på asyl­boende. Utgångs­punkterna har varit att möjlig­heten för asyl­sökande att välja eget boende med bibehållna förmåner ska tas bort och att så många asyl­sökande som möjligt i stället ska bo på asyl­boende.
  • Andra delen i utred­ningens uppdrag har varit att föreslå en skyldig­het för asyl­sökande att delta i den sam­hälls­intro­duktion som anord­nas av Migrations­verket.
  • Den tredje delen av utred­ningens uppdrag har varit att analy­sera behovet av sanktions­möjlig­heter vid missköt­samhet på Migrations­verkets boenden och lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition