Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12) Dir. 2022:16

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 september 2021 kommitté­direktiv om ett ordnat initialt mot­tagande av asyl­sökande (dir. 2021:71). Enligt direk­tiven ska utredaren bl.a. lämna förslag på hur en skyldig­het för alla asyl­sökande, utom ensam­kommande barn, att i högst 30 dagar bo i ett mottag­nings­center kan utformas. Utredaren ska även lämna förslag på hur en lag­reglerad skyldig­het, utan därtill kopplad sanktion, att delta i sam­hälls­introduktion kan utformas. Enligt direk­tiven ska upp­draget redovisas genom ett del­betänkande den 30 maj 2022 och ett slut­betänkande den 16 februari 2023.

Uppdraget ändras nu på så sätt att utre­daren inte ska lämna förslag på en skyldighet att bo i mottag­nings­center under den första tiden i Sverige på det sätt som upp­draget har anges i de nuvarande direktiven. Utredaren ska i stället föreslå åtgärder för att asyl­sökande ska välja att bo i Migrations­verkets boenden under hela asyl­tiden. Förslagen ska lämna utrymme åt Migrations­verket att organi­sera statliga boenden för asyl­sökande på ett ända­måls­enligt sätt, inklusive i särskilda mottag­nings­center, under den första tiden i Sverige. Eftersom det även i fortsätt­ningen är ange­läget att asyl­sökande ska bo i mottag­nings­center under den första tiden i Sverige bör ett system med mottag­nings­center dock införas inom ramen för de åtgärder som utredaren nu ska föreslå i stället för genom de avgrän­sade förslag om mottag­nings­center som ingår i det ursprung­liga uppdraget.

Förslagen till åtgärder för att asyl­sökande ska välja att bo i Migrations­verkets boenden ska innefatta hur ett villkor för dag­ersätt­ning och särskilt bidrag som innebär att asyl­sökande ska bo i Migrations­verkets boenden kan utformas. Utredaren ska även föreslå ytter­ligare åtgärder i form av sank­tioner eller incita­ment i syfte att fler asyl­sökande ska bo i Migrations­verkets boenden under hela asyltiden. Med hela asyl­tiden avses den tid som den asyl­sökande har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyl­sökande m.fl. Upp­draget om att lämna förslag på hur en lag­reglerad skyldighet, utan därtill kopplad sanktion, att delta i sam­hälls­intro­duktion kan utfor­mas utgår. Utredaren ska i stället lämna förslag på hur en lag­reglerad skyldig­het att delta i sam­hälls­intro­duktion kan utformas, analysera om det bör införas sank­tioner eller incita­ment kopplat till skyldig­heten och i så fall lämna sådana förslag.

Utrednings­tiden förlängs. De nya delarna av upp­draget ska redovisas i ett del­betän­kande senast den 15 november 2022. Övriga delar som enligt det ursprung­liga uppdraget ska redovisas i ett del­betänkande senast den 30 maj 2022, ska också redovisas i del­betänkandet senast den 15 november 2022. Övriga delar ska redovisas i ett slut­betänkande senast den 31 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition