Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förslag om att öka den statliga styrningen av statsbidrag till folkbildningen remitteras

Publicerad

Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av statens bidrag till folkbildningen och föreslår att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Det ska i stället beslutas av regering och riksdag. Folkbildningsrådet ska fortsättningsvis enbart besluta om fördelningen av bidraget till de olika folkhögskolorna och studieförbunden. Syftet är bland annat att öka statens inflytande över fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna och studieförbunden med hänsyn till deras olika verksamheter och förutsättningar. Nu skickas förslaget ut på remiss.

– Det är viktigt att statsbidrag kan anpassas till olika verksamheters förutsättningar för att kunna användas på bästa sätt. Olikheterna i dessa verksamheter och de senaste årens särskilda statliga satsningar visar att det finns behov av att i större utsträckning kunna särskilja dem. Därför bör det vara möjligt för staten att fördela statsbidrag riktat till de olika verksamheterna, säger utbildningsminister Mats Persson.

Folkbildningsrådet bestämmer i dag hur stor del av statens bidrag till folkbildning som ska gå till folkhögskolor och hur stor del som ska gå till studieförbund. Efter fördelningen beslutar Folkbildningsrådet om varje folkhögskolas och studieförbunds rätt till statsbidrag. I promemorian föreslås att regering och riksdag i stället ska göra fördelningen av hur mycket av statens bidrag som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Folkbildningsrådet föreslås fortsättningsvis enbart besluta om fördelningen av bidraget till var och en av folkhögskolorna och studieförbunden. Förslaget innebär alltså att Folk­bild­nings­rådet ska besluta om fördelning av statsbidrag mellan folk­hög­skolorna, mellan studieförbund och till studerandeorganisationer inom folk­hög­skolan.

Motivet till ändringen är att folkhögskolorna och studieförbunden bedriver olika typer av verksamheter och har olika förutsättningar för att genomföra dem. I dag är staten hänvisad till att utgå från folkbildningen som en helhet. Genom förslaget vill regeringen att bidragen bättre ska kunna anpassas efter verksamheternas olika behov och förutsättningar.

Förslaget skickas nu ut på remiss till den 26 juni. Ändringarna före­slås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund