Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen förtydligar kraven för statsbidraget till folkbildningen

Publicerad

För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter.

Förra hösten presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport om statsbidraget till studieförbunden. Myndigheten rekommenderade bland annat regeringen att se till att Folkbildningsrådets roll i kontrollen och uppföljningen av statsbidraget klargörs och förstärks.

– Regeringen tar Riksrevisionens kritik på stort allvar. I väntan på att en bred reform av stödet till folkbildningen kan genomföras fortsätter vi därför att vidta åtgärder för att se till att skattemedel inte används felaktigt. Regeringen har tidigare beslutat om skärpta återrapporteringskrav för Folkbildningsrådet och nu stärker vi rådets roll för att ytterligare säkra en korrekt hantering av statsbidraget, säger utbildningsminister Mats Persson.

I förordningen förtydligas det att Folkbildningsrådet har mandat att besluta att en mottagare av statsbidrag inte längre ska få bidrag om mottagaren inte uppfyller villkoren för att få statsbidrag. Det förtydligas också att rådet kan besluta att inte betala ut ett tidigare beviljat statsbidrag om mottagaren inte längre uppfyller villkoren eller om det finns grund för återbetalning av bidraget.

Dessutom tydliggörs det att den som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna sådan redovisning som Folkbildningsrådet begär för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Ekonomisk redovisning ska vara granskad av en auktoriserad eller godkänd revisor. Rådet kan även begära att annan redovisning ska granskas av revisor.

Regeringen stramar samtidigt upp bestämmelsen om återkrav av bidrag. Bland annat blir underlåtenhet att lämna in sådan redovisning som Folkbildningsrådet begär en ny grund för återkrav.

Utöver dessa ändringar som syftar till att stärka Folkbildningsrådets roll preciseras vissa villkor för att få statsbidrag.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2023 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för 2024. De flesta förändringarna gäller även SISU Idrottsutbildarna som omfattas av samma förordning.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...