Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Hemliga tvångsmedel ska få användas i fler fall för att förhindra och utreda allvarliga brott

Publicerad

Hemliga tvångs­medel är ofta avgörande för att bekämpa brott som begås inom kriminella nätverk. I en lagråds­remiss föreslår regeringen därför att de brotts­bekämpande myndig­heterna ska få utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel för att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Brotts­utvecklingen i Sverige är mycket allvarlig. För att bryta utveck­lingen och öka trygg­heten behöver de brotts­bekämpande myndig­heterna effekti­vare verktyg. Detta har också efter­frågats av såväl Polis­myndig­heten som Åklagar­myndig­heten. Regeringen föreslår därför att hemliga tvångs­medel ska kunna användas i fler fall.

Lagrådsremiss: Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Ett av förslagen innebär att det ska bli möjligt att använda till exempel hemlig avlyss­ning mot gäng­kriminella för att förhindra dödliga skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet kopplad till krimi­nella nätverk.

– Nu ser vi till att de brotts­bekämpande myndig­heterna får effekti­vare verktyg för att komma åt den hänsyns­lösa brotts­ligheten som begås inom kriminella nätverk. Det är avgörande att polis och åklagare snabbt får tillgång till de här verktygen. Därför ser vi nu till att det här ska vara på plats redan i höst, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

I lagråds­remissen föreslår regeringen bland annat följande:

  • Under en förunder­sökning ska hemliga tvångs­medel få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde över­stiger en viss nivå.
  • Brotts­katalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångs­medel kan användas för att utreda fler typer av brott.
  • Tillstånd till hemlig rums­avlyss­ning och hemlig kamera­över­vakning ska få knytas till en skäligen misstänkt person i stället för en viss plats.
  • Överskotts­information som har kommit fram vid hemliga tvångs­medel ska få användas för andra ändamål.
  • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom för­bättrade möjlig­heter till insyn och tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Lagråds­remissen bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl