Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre informationsutbyte för mer stöd och mindre fusk

Publicerad

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig arbetsmarknadspolitik. Därför får en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av den reglering som styr informationsutbytet och behandlingen av personuppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Det är många aktörer som på olika sätt har i uppgift att hjälpa fler att komma i arbete. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten hanteras främst av Arbetsförmedlingen, men också andra statliga myndigheter och kommuner berörs. Dessutom finns många aktörer som levererar eller anordnar arbetsmarknadspolitiska insatser.

Alla dessa aktörer behöver ha tillgång till information för att kunna genomföra sina uppgifter så effektivt som möjligt. När Arbetsförmedlingen inte har tillgång till relevant information riskerar inskrivna arbetssökande att inte få rätt stöd i rätt tid. Även samverkan och samarbete mellan aktörer som ska ge stöd till en enskild kan försvåras, till exempel när parallella insatser ges av Arbetsförmedlingen och av en kommun. Myndighetsbeslut riskerar att baseras på inaktuella eller felaktiga uppgifter om sakförhållanden som inte enkelt kan kontrolleras genom tillgång till information som finns hos andra aktörer. Det handlar både om underlag för gynnande beslut och om förutsättningar för kontroll och uppföljning.

För att motverka dessa risker tillsätter regeringen en särskild utredare, som ska lämna förslag om ett förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

– Nu tar vi det första steget för att informationsutbytet ska förbättras. Ingen ska falla mellan stolarna. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadspolitiska aktörer får rätt information om arbetssökandes bakgrund, så att de kan erbjuda rätt hjälp och stöd.  Det är också avgörande för att motverka felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och annan brottslighet i de gemensamma systemen, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag på hur informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan förbättras för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
  • lämna förslag på en ny och ändamålsenlig dataskyddsreglering för Arbetsförmedlingen och vid behov för Kammarkollegiet,
  • lämna förslag på hur de lagar som styr den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kan regleras mer sammanhållet och ändamålsenligt, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

­Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2025.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand