Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar

Publicerad

Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Konkurrensutsättning av offentliga kontrakt möjliggör för samtliga leverantörer att lämna anbud men otillåtna direktupphandlingar sätter dessa regler ur spel. Regeringen har i dag överlämnat förslag till Lagrådet genom lagrådsremissen En effektivare upphandlingstillsyn.

I lagrådsremissen föreslås att Konkurrensverket, i egenskap av tillsyns­myndighet över den offentliga upphandlingen, ska ges utökade befogenheter. En effektiv tillsyn säkerställer att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket behöver ha bra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och kontrollera att upphandlingsregelverket följs. 

– Nu tar regeringen krafttag mot otillåtna direktupphandlingar. För mig är det viktigt att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt, säger civilminister Erik Slottner.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlings­skade­avgift som första instans. Dessutom föreslås att tids­fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att avgift­­ens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

– Upphandlingsregelverket syftar bl.a. till att främja konkurrens och motverka korruption. Det ligger därmed i samtliga aktörers och samhällets intresse att regelverket följs och det gläder mig att kunna informera om att regeringen idag har beslutat om en lagrådsremiss vars förslag syftar till en effektivare tillsyn, säger civilminister Erik Slottner.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00