Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En effektivare upphandlingstillsyn

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att Konkurrensverket, i egenskap av tillsyns­myndighet över den offentliga upphandlingen, ska ges utökade befogenheter vid tillsynen över lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner samt lagen om kollektiv­trafik. 

Det föreslås bl.a. att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlings­skade­avgift som första instans. Dessutom föreslås att tids­fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att avgift­­ens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

De föreslagna ändringarna syftar till en effektivare tillsyn. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En effektivare upphandlingstillsyn

    I promemorian lämnas förslag som syftar till en effektivare tillsyn. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)