Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Idéburen välfärd

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag för registrering av idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I lagrådsremissen föreslås även att upphandlande myndigheter ges möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer för vissa välfärdstjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

 • en ny registeringslag som innebär att idéburna organisationer ska kunna registrera sig i ett särskilt register under förutsättning att de uppfyller vissa uppställda kriterier. Till exempel att de har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet och att eventuella överskott används i verksamheten eller går till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning.
 • att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandling av vissa välfärdstjänster över EU:s tröskelvärde om ca 7,8 miljoner kronor till idéburna organisationer under förutsättning att organisationens allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. De tjänster som omfattas är exempelvis hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster och undervisnings- och utbildningstjänster.
 • att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer som har ett allmännyttigt syfte som bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.

Den nya lagen och övriga bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Idéburen välfärd

  Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Idéburen välfärd

  I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag för registrering av idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I lagrådsremissen föreslås även att upphandlande myndigheter ges möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer för vissa välfärdstjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Proposition (1 st)

 • Idéburen välfärd

  I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Riksdagsbeslut