Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2019:56 ldeburen välfärd Diarienummer: Fi2019/04187/K

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:56 ldeburen välfärd. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Förlängd tid för remissvar

Med anledning av den rådande situationen beaktas remissvar som kommer in fram till den 30 juni.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.