Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2019:56 ldeburen välfärd Diarienummer: Fi2019/04187/'K

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat SOU 2019:56 ldeburen välfärd.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 april 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.