Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35

Publicerad

Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Ladda ner:

Förslag till demokrativillkor

Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Betänkandets övriga innehåll

Utredningen lämnar en analys av de svårigheter och utmaningar som de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med de demokrativillkor som i dag gäller i bidragsgivningen.

Utredningen har också sett över dagens bestämmelser för överklagande, återkallelse och återkrav av statsbidrag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

    En särskild utredare ska se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Syftet med översynen är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2019.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

    Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Lagrådsremiss

Proposition