Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället Diarienummer: Ku2019/01318/CSM

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Kulturdepartementet på SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 31 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.