Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

Publicerad

Regeringen har idag lämnat över förslag till Lagrådet om att ge myndig­heterna utökade befogen­heter när de genomför inre utlännings­kontroller. Syftet är bland annat att skapa bättre förut­sättningar för att klarlägga utlän­ningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige.

– Som en del i paradigm­skiftet på migrations­politikens område säker­ställer regeringen att myndig­heterna har de verktyg som krävs för att motverka olovlig vistelse i landet och upprätt­hålla den reglerade invand­ringen. Lagförslaget innebär att myndig­heterna får bättre förut­sätt­ningar att klar­lägga identi­teten på en utlänning som vistas i Sverige och säker­ställa att han eller hon har laglig rätt att vistas här, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.  

Lagrådsremiss: Effektivare verktyg vid inre utlännings­kontroll

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska införas

  • en möjlig­het för en polisman eller en tjänsteman vid Kust­bevak­ningen att vid en inre utlännings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att eftersöka pass eller andra identitets­handlingar,  
  • en möjlighet att omhänderta pass och andra identitets­handlingar som påträffas vid en inre utlännings­kontroll, och
  • ett tydligare lagstöd för att under vissa förut­sätt­ningar ta med en utlänning för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagrådsremissen bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...