Utredning ska öka svensk sjöfarts konkurrenskraft

Publicerad

En väl fungerande sjöfart är avgörande för svensk utrikeshandel och varuförsörjning. Därför ska en utredare nu ta fram förslag för öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt stärka beredskapen.

– Vi är angelägna om att ha en väl fungerande svensk sjöfart som skapar jobb och står sig väl i konkurrensen med andra länder. För att uppnå detta behöver nuvarande regler ses över. Det är också viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ministern har utsett en utredare som ska analysera stämpelskatt och tonnagebeskattning för att se om reglerna kan behöva ändras.

Utredaren ska:

  • analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp,
  • utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning.

I flera länder där svenska rederier valt att registrera sina skepp i stället för i Sverige tas ingen stämpelskatt motsvarande den svenska ut och även när det gäller tonnagebeskattningen menar branschen att rederier i andra länder har ett generösare system. Utredare blir Rikard Engström från Trafikverket och utredningen ska redovisas den 29 december 2023.

Regeringen arbetar utöver den nytillsatta utredningen även med andra åtgärder för att stötta svensk sjöfarts konkurrenskraft och Sveriges beredskap. Regeringen tittar också på åtgärder för att stötta kompetensförsörjningen i sjöfartsbranschen för att säkra framtida rekryteringsbehov.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson

Fakta stämpelskatt

När ett rederi har registrerat sitt fartyg i det svenska fartygsregistret kan rederiet vilja belåna fartyget. I samband med hanteringen av bland annat inteckning och pantbrev måste rederiet betala stämpelskatt.

Fakta tonnagebeskattning

Tonnagebeskattningssystemet är ett frivilligt alternativ som rederier kan välja i stället för konventionell bolagsbeskattning. Inkomsten från rederiverksamhet beräknas då schablonmässigt utifrån de ytor som kan ge gods- eller passagerarintäkter. Schabloninkomsten beskattas med gällande skattesats.