Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall och begräns­ningar av möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humanitära skäl.

Ladda ner:

– Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta och vända utveck­lingen behöver en rad åtgärder vidtas. De här förslagen, som nu remit­teras till Lagrådet, utgör en viktig del i det paradigm­skifte som nu genomförs inom svensk migrations­politik och som kommer minska invand­ringen till Sverige, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Lagrådsremiss: Vissa skärpta villkor för anhörig­invandring och begränsade möjligheter till uppe­hålls­tillstånd av humanitära skäl

I lagråds­remissen föreslår regeringen bland annat att ålders­gränsen för att neka uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning höjs från 18 till 21 år. Möjlig­heterna till undantag från försörj­nings­kravet vid anhörig­invandring, när anknyt­nings­personen är alternativt skydds­behövande, begränsas också. Vidare föreslås att bestäm­melserna om uppe­hålls­tillstånd på grund av särskilt ömmande omständig­heter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppe­hålls­tillstånd på grund av synner­ligen ömmande omstän­dig­heter även om omstän­dig­heterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Förslagen bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Sverige­demokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide