Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Publicerad

I lagråds­remissen föreslås ändringar i utlän­nings­lagen (2005:716) som innebär att villkoren för anhörig­invand­ring skärps i vissa fall samt att möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humani­tära skäl begränsas.

Ladda ner:

Det föreslås bl.a. att ålders­gränsen för att neka uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning höjs och att möjlig­heterna till undantag från försörj­nings­kravet vid anhörig­invandring, när anknyt­nings­personen är alternativt skydds­behövande, begränsas. Vidare föreslås att bestäm­melserna om uppe­hålls­tillstånd på grund av särskilt ömmande omstän­dig­heter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppe­hålls­tillstånd på grund av synner­ligen ömmande omstän­dig­heter trots att omstän­dig­heterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)