Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Vissa skärpta villkor för anhörig­invandring och begränsade möjlig­heter till uppehålls­tillstånd av humanitära skäl (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

I utkastet till lagråds­remiss föreslås ändringar i utlän­nings­lagen (2005:716) som inne­bär att villkoren för anhörig­invandring skärps i vissa fall samt att möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humani­tära skäl begränsas.

Ladda ner:

Det föreslås bl.a. att ålders­gränsen för att neka uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning höjs och att möjlig­heterna till undan­tag från försörj­nings­kravet vid anhörig­invand­ring när anknyt­nings­personen är alterna­tivt skydds­behövande begränsas. Vidare föreslås att bestäm­melserna om uppe­hålls­tillstånd på grund av särskilt ömmande omständig­heter tas bort och att barn i stället ska få beviljas uppe­hålls­till­stånd på grund av synner­ligen ömmande omständig­heter trots att omständig­heterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Förslagen bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Sverige­demokraterna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...