Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nu inleds översynen av etikprövningslagen

Publicerad

I maj aviserade utbildningsminister Mats Persson att regelverket för etikprövning ska ses över. Regeringskansliet har nu beslutat om direktiven och tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning samt regleringen av tillsyn i etikprövningslagen.

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Det finns dock allvarliga problem med delar av nuvarande regelverk som behöver åtgärdas. Forskare inom samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap har bland annat riktat kritik mot att etikprövning krävs för forskning som innefattar behandling av personuppgifter ur offentligt material, till exempel riksdagsmotioner eller domar.

– Den akademiska friheten och forskningens frihet är oerhört viktiga i vårt demokratiska samhälle. Därför måste dagens system för etikprövning reformeras så att det inte innebär onödig administration eller gör så att forskare undviker viss forskning. Målet är att etikprövning bara ska genomföras där den verkligen behövs för att skydda forskningspersonen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredaren ska bland annat analysera och bedöma om all eller vissa typer av forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter och/eller personuppgifter om lagöverträdelser, och som inte i övrigt faller under etikprövningslagen, ska undantas från lagens tillämpningsområde. I uppdraget ingår att lämna förslag på andra lämpliga skyddsåtgärder när det gäller sådan forskning och att kartlägga vilka skyddsåtgärder vid behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som andra länder i EU och EES har infört.

Regeringen har även tagit emot en begäran från Överklagandenämnden för etikprövning om ändringar i regelverket för tillsynen över etikprövningslagen. Mot bakgrund av bland annat detta ska utredaren analysera hur Öneps skyldighet att göra åtalsanmälan vid varje brottsmisstanke bör ändras och om regleringen av tillsynen bör ändras även i andra avseenden.

Utredare blir Ulrik von Essen som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Tidigare har han bland annat varit professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

– Ulrik von Essen är en framstående jurist med gedigen kunskap om offentlig rätt och jag är mycket glad att han har tackat ja till detta viktiga uppdrag, säger Mats Persson.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund