Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren ska också föreslå en ny formulering för det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt ta fram förslag till en långsiktig strategi på området.

– Vi tillsätter den här utredningen av flera skäl. Regeringen vill att hedersrelaterat våld och förtryck ska ges ökad uppmärksamhet och synlighet för att det effektivt ska kunna förebyggas och bekämpas. Vi behöver också säkerställa en långsiktig, samordnad och tydlig styrning på området könsrelaterat våld som utgår från kunskap och evidens, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det målet finns sex delmål. Delmålen är tänkta att fungera som en precisering av det övergripande målet samtidigt som de ger uttryck för regeringens prioritering av de mest centrala jämställdhetsproblemen i samhället.

Regeringen anser att området hedersrelaterat våld och förtryck bör ges ökat fokus i jämställdhetspolitiken och i samhället. Brott med hedersmotiv är ofta förankrade och sanktionerade i kollektiva familje- och släktgemenskaper, vilket innebär stor utsatthet för den drabbade och gör brotten extra svårbekämpade. Därför får en särskild utredare nu i uppdrag att bedöma om det bör införas ett till jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

– Hedersrelaterat våld och förtryck utgör en mycket allvarlig kränkning av människors grundläggande fri- och rättigheter. Våldet och förtrycket bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar och utgör ett stort hinder för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Paulina Brandberg.

Föreslå en ny målformulering av delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Utredaren ska också analysera och föreslå en mer inkluderande målformulering för det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (det sjätte delmålet). Mäns våld mot kvinnor utgör merparten av det könsrelaterade våldet, men regeringen anser bland annat att det finns våldsutsatta grupper som riskerar att osynliggöras när målet är formulerat som det är. Det handlar till exempel om hbtqi-personers våldsutsatthet och det våld som män utsätts för av kvinnor. På grund av hur målet är formulerat kan det dessutom uppfattas som otydligt vad som ingår i delmålet, till exempel synliggörs inte våld i ungas parrelationer. Delmålet synliggör inte heller tillräckligt tydligt att olika kontexter av könsrelaterat våld delvis kräver olika sorters lösningar för att alla utsatta grupper ska kunna erbjudas fullgott stöd och skydd.

Förslag till långsiktig strategi på området

I skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) presenterades en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ett riktat åtgärdsprogram. Strategin gäller för perioden 2017–2026. Regeringen anser att det finns ett fortsatt behov av en långsiktig nationell strategi för att säkerställa ett hållbart och samordnat arbete på området.

Utredaren ska därför dessutom ta fram förslag till en eller två långsiktiga strategier på området för att utveckla och stärka arbetet med att förebygga och motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld samt hot om våld.

Utredningen ska slutredovisa redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2025.

Mål för jämställdhetspolitiken

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Utifrån det övergripande målet finns i dag sex jämställdhetspolitiska delmål;

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Jämställd hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...