Uppdrag att sammanställa kunskap om jämlika livsvillkor och förutsättningar till hälsa för hbtqi-personer

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskapsläget när det gäller jämlika förutsättningar till hälsa samt livsvillkor för hbtqi-personer. Myndigheten ska bland annat undersöka de bakomliggande orsakerna till att förutsättningarna för hälsa är olika.

För att få en samlad bild över kunskapsläget kring hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland hbtqi-personer får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap och utföra fördjupad analys av data och befintliga resultat från bl.a. enkäten Hälsa på lika villkor. I uppdraget ingår även att identifiera kunskapsluckor samt presentera en plan för myndighetens vidare kunskapsutveckling inom området.

- Rapporter visar att homo- och bisexuella personer har en sämre hälsa och förutsättningarna för hälsa än övriga befolkningen. Vi behöver därför både mer kunskap och en plan för hur kunskapsutvecklingen ska se ut inom detta område, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.     

- Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för hälsa och levnadsvillkor skiljer sig mycket åt bland annat beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck man har. Därför ger vi nu Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att ta fram en uppdaterad kunskapssammanställning som kan ge förutsättningar för en bättre hälsa för alla, säger socialminister Jakob Forssmed.

I uppdraget ingår att peka på bakomliggande orsaker till ojämlika förutsättningar till hälsa och hur detta kan åtgärdas i linje med det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Vid genomförandet av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten föra dialog med de övriga hbtqi-strategiska myndigheterna, organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff