Regeringskansliet

Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Det återstår dock en del utmaningar när det gäller hbtqi-personers situation, inte minst när det gäller transpersoners situation och den låga kunskapen om situationen för personer med intersexvariation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättigheter

  • Hbtqi-personers rättigheter är mänskliga rättigheter

    Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
    Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Vi lever just nu i en tid där idén om alla människors lika värde utmanas. Vi vet att hbtqi-personer, och i synnerhet transpersoner är en utsatt grupp. Här behövs det fördjupad kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder och öka tryggheten. Vi måste fortsätta arbetet med att göra Sverige till ett land där alla människor kan vara den de är, älska vem de vill och leva fria liv i trygghet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Aktuellt

  • Märta Stenevi deltar i World Pride

    Den 16-17 augusti deltar jämställdhetsminister Märta Stenevi i World Pride, som i år äger rum i Köpenhamn och Malmö. Jämställdhetsministern kommer att delta i en rad möten och evenemang, bland annat i en nordisk jämställdhetspaneldebatt på temat unga hbtqi-personers livssituation tillsammans med de nordiska jämställdhetsministrarna. Jämställdhetsminister Märta Stenevi kommer även att ha bilaterala möten med Danmark och Frankrikes jämställdhetsministrar och med EU-kommissionär Helena Dalli.

Mer information

Foto: Regeringskansliet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2014-

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersex och queera personer (hbtqi-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020-2023

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Innehåll om Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 75 träffar.