Regeringskansliet

Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Det återstår dock en del utmaningar när det gäller hbtqi-personers situation, inte minst när det gäller transpersoners situation och den låga kunskapen om situationen för personer med intersexvariation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Aktuellt

  • Viktiga steg för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

    Regeringen har gjort omfattande satsningar för att stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under den senaste mandatperioden. Bland annat har en handlingsplan antagits. Den innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter fram till 2023, men också strategiska insatser för det långsiktiga arbetet. Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har även tillförts mer pengar än tidigare.

Mer information

Foto: Regeringskansliet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2014-

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersex och queera personer (hbtqi-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020-2023

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Innehåll om Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 91 träffar.