Regeringskansliet

Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Det återstår dock en del utmaningar när det gäller hbtqi-personers situation, inte minst när det gäller transpersoners situation och den låga kunskapen om situationen för personer med intersexvariation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqi-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Aktuellt

  • Äldre hbtqi-personers hälsa, vård och omsorg ska kartläggas

    Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Socialstyrelsen som regeringen samtidigt ger i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av, och tillgång till, kommunal vård och omsorg.

Mer information

Foto: Regeringskansliet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2014-

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersex och queera personer (hbtqi-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020-2023

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Innehåll om Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 83 träffar.