Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter

Publicerad

Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter utgår från strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som beslutades 2014 och sedan kompletterades med en handlingsplan 2021. Ett stort antal insatser för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter har beslutats och pågår. Nedan följer exempel på insatser:

En förbättrad struktur för samordning och uppföljning av arbetet

Hittills har tolv hbtqi-strategiska myndigheter utsetts, ett uppdrag som innebär att myndigheterna i sina verksamheter ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta betyder bland annat att ett hbtqi-perspektiv ska integreras och synliggöras i myndigheternas verksamhet. De tolv myndigheterna är Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Jämställdhetsmyndigheten, Statens skolverk, Migrationsverket, Polismyndigheten, Barnombudsmannen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, och Forum för levande historia. 

Folkhälsomyndigheten har utöver sitt uppdrag som hbtqi-strategisk myndighet i uppdrag att stödja, samordna och följa upp de hbtqi-strategiska myndigheternas arbete inom ramen för strategin och handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Detta innebär att Folkhälsomyndigheten ska stödja de hbtqi-strategiska myndigheternas i deras arbete med att integrera hbtqi-perspektivet i sin verksamhet, stödja samverkan mellan myndigheterna samt sammanställa och analysera resultatet från myndigheternas arbete. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja, samordna och följa upp arbetet för att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Våld, diskriminering och andra kränkningar

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer samt göra en analys av behov av insatser, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av behovet av stödinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för s.k. omvändelseförsök mot unga hbtqi-personer. Myndigheten ska vid behov utveckla sådana stödinsatser och därefter utveckla och sprida kunskap om tillgängliga stödinsatser. Myndigheten ska även beakta att barn och unga själva behöver få information om omvändelseförsök och vilket stöd som finns i sådana situationer. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att utveckla och sprida informationsinsatser och kunskapsstöd i syfte att förebygga att unga hbtqi-personer utnyttjas för sexuella eller pornografiska ändamål, samt utsätts för sexuellt våld, övergrepp eller kränkningar såväl digitalt som fysiskt. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har upprättat en stödtelefon för transpersoner och icke-binära personer. Till stödlinjen kan transpersoner och icke-binära som utsatts för våld i nära relation och sexuella övergrepp ringa. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att upprätta ett nationellt telefonstöd till våldsutsatta

I den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism (skr. 2023/24:56) anges inriktningen för det fortsatta arbetet mot hatbrott inklusive homo- och transfobiska hatbrott. Det framgår bland annat att Polismyndigheten behöver fortsätta utveckla sitt arbete med att utreda och lagföra personer för hatbrott och andra brott som hotar demokratin samt att Polismyndigheten och andra myndigheter behöver utveckla sitt arbete mot IT-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin.  

Samtidigt som strategin antogs beslutades också om ett uppdrag till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Brottsförebyggande rådet gällande att införliva strategin i myndigheternas verksamhet och säkerställa att myndigheternas arbete bedrivs i linje med inriktningen. 

Skr. 2023/24:56 Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Polismyndigheten har i uppdrag att redovisa hur informationen till brottsutsatta har förbättrats, vilket är en viktig del i att stärka arbetet också mot hatbrott. 

Uppdraget i Polismyndighetens regleringsbrev

Åklagarmyndigheten vidtar kontinuerligt åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott, bland annat genom att en särskilt utsedd ämnesspecialist inom hatbrott arbetar för att höja kunskapsnivån bland de operativa åklagarna.

Brottsförebyggande rådet publicerar vartannat år en rapport med statistik över polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Statistiken bygger på anmälningar som polisen hatbrottsmarkerat och där Brå identifierat hatbrottsmotiv. I statistiken redovisas andelen hbtqi-relaterade hatbrott och dess karaktär.

Hatbrottsstatistik och tidigare fördjupade studier på Brottsförebyggande rådets hemsida

I mars 2024 beslutade regeringen propositionen En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. I propositionen föreslås bland annat att bestämmelserna om hets mot folkgrupp ska utvidgas till att även omfatta enskilda personer i de skyddade grupperna (prop. 2023/24:93). Detta innebär att vissa personer kommer att kunna få målsägandestatus och rätt till skadestånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 i brottsbalken och den 1 januari 2027 i tryckfrihetsförordningen.

Prop. 2023/24:93 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Arbetslivet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap gavs 2022 ett uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Kunskapssammanställningen ska spridas så att den kommer till användning i praktiken och kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers arbetsmiljö

Unga hbtqi-personer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer, dels genom att uppdatera kartläggningen av dessa mötesplatser, dels genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för olika aktörer på kommunal nivå. 

Pressmeddelande: Uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen statsbidrag i enlighet med förordning om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sedan 2014 i uppdrag att genomföra insatser för att främja en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer. Uppdraget har bland annat resulterat i utbildningspaketet Öppna skolan som består av fyra webbaserade utbildningar som riktar sig till skolpersonal, elever och vårdnadshavare. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev 

Äldre hbtqi-personer

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att vidta insatser för att stärka och utveckla arbetet avseende äldre hbtqi-personers hälsa och livsvillkor. I uppdraget ingår bland annat att på ett fördjupat sätt följa kunskapsområdet åldrande och äldre hbtqi-personers hälsa genom uppföljning, fördjupade analyser och kunskapsspridning.

Uppdraget i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev 

Socialstyrelsen har i uppdrag att stärka hbtqi-kompetensen inom vård och omsorg om äldre personer, där myndigheten ska ta fram och sprida kunskapshöjande material om hbtqi-frågor i samband med vård och omsorg om äldre personer.

Uppdraget i Socialstyrelsens regleringsbrev 

Hälsa, vård och sociala tjänster

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att sammanställa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor avseende jämlika förutsättningar till hälsa samt livsvillkor och levnadsvanor bland hbtqi-personer. Myndigheten ska bland annat undersöka de bakomliggande orsakerna till att förutsättningarna för hälsa är olika.

Pressmeddelande: Uppdrag att sammanställa kunskap om jämlika livsvillkor och förutsättningar till hälsa för hbtqi-personer

Uppdraget i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev 

Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter personer med könsdysfori. Syftet är att personer med könsdysfori ska få ett bättre bemötande i vården. Myndigheten ska även utveckla uppföljningen av transvården och föreslå en metod i syfte att långsiktigt kartlägga förskrivningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel till personer med könsdysfori.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en informationsinsats till vård- och omsorgspersonal som möter personer med könsdysfori 

Pressmeddelande: Vården ska bli mer inkluderande mot personer med könsdysfori

Under 2020 redovisade Folkhälsomyndigheten, på regeringens uppdrag, en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Strategin kompletterades 2023 med en handlingsplan. I strategin och handlingsplanen lyfts hbtqi-personer fram som en målgrupp som behöver prioriteras i det nationella SRHR-arbetet mot bakgrund av att de generellt har sämre förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa än den övriga befolkningen. I regleringsbrevet för 2024 fick Folkhälsomyndigheten fortsatt i uppdrag att genomföra insatser för att bidra till spridning och implementering av den nationella strategin respektive handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Uppdraget i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Socialstyrelsen fördelar årligen statsbidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till kommuner och regioner för insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Pressmeddelande: Extra statsbidrag till kommuners och regioners hbtqi-arbete 

Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation

Privat- och familjeliv

År 2022 beslutades lagrådsremissen Förbättrade möjligheter att ändra kön. Regeringspartierna valde år 2023 att inte gå vidare med förslagen i lagrådsremissen eftersom partierna hade olika ingångar i detta. Partierna kom överens om att varje parti agerar utifrån sina egna ståndpunkter i riksdagen. Socialutskottet har därefter lagt fram lagförslag i riksdagen som röstat ja till förslagen. Lagförslagen ska träda i kraft den 1 juli 2025.

Utskottet har riktat fyra tillkännagivanden till regeringen om behovet av föreskrifter, nationellt kunskapsstöd, förebyggande av brottsligt agerande och uppföljning av tillämpningen. Tillkännagivandena bereds inom Regeringskansliet.

Betänkandet Förbättrade möjligheter att ändra kön 

År 2023 överlämnades betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37). Utredningen gör bland annat bedömningen att det inte bör införas en särskild reglering som kriminaliserar så kallade omvändelseförsök av hbtq-personer. Utredningen anser att den nuvarande regleringen ger goda möjligheter att ingripa straffrättsligt mot omvändelseförsök och att en särskild straffbestämmelse om detta sannolikt inte skulle vara effektiv för att stärka skyddet mot denna typ av handlingar. Betänkandet har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet.

Remiss av SOU 2023:37 Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

Kulturområdet

År 2021 gavs Statens historiska museer i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Museet inrättades 2022.

Uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen 

Sveriges museum om Förintelsen, museets hemsida 

Civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen statsbidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor regleringsbrev

Förordning om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 

 

Laddar...