Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap om att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers arbetsmiljö

Publicerad

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) ges i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Kunskapssammanställningen ska spridas så att den kommer till användning i praktiken och kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Ladda ner:

Uppdraget ska utföras i dialog med Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

Mynak ska senast den 30 juni 2021 inkomma till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) med en delredovisning av resultaten av uppdraget. Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 30 juni 2022.

Mynak får för genomförandet av uppdraget disponera högst 2 500 000 kronor 2020 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 7 för budgetåret 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med delredovisningen den 30 juni 2021.

Genväg