Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Publicerad Uppdaterad

Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället. Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer (hbtq-personer) drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer behöver därför stärkas.

Ladda ner:

Regeringen bedömer att det krävs en samlad strategi med långsiktiga insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta är den första gången en samlad strategi, i syfte att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter inom olika områden, tagits fram.

Strategin ger en översiktlig bild av situationen i Sverige i dag och vilka insatser som vidtagits för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Genom strategin ges arbetet en mer samlad och långsiktig form genom att det placeras inom ramen för en sammanhållen struktur. Denna struktur består av ett antal fokusområden och strategiska myndigheter. De fokusområden som ingår i strategin bedöms vara av central betydelse för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. För varje område finns en av regeringen uttalad ambition som utgår från de av regering och riksdag redan beslutade målen för respektive politikområde. För vissa fokusområden identifieras strategiska myndigheter som därigenom ges en viktig roll för strategins genomförande.

De fokusområden som strategin omfattar är:

  • Våld, diskriminering och andra kränkningar
  • Unga hbtq-personer
  • Hälsa, vård och sociala tjänster
  • Privat- och familjeliv
  • Kulturområdet
  • Civila samhället

I strategin aviseras också uppdrag till myndigheter samt förstärkta insatser i syfte att höja medvetenheten och kunskapen avseende frågor som berör hbtq-personers levnadssituation.