Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

Publicerad

Regeringens arbete med att återupprätta arbetslinjen fortsätter. I budgetpropositionen för 2024 föreslås flera förändringar för en effektivare arbetsmarknadspolitik. För att stärka kontrollarbetet och möta en ökad arbetslöshet föreslås en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024. Vidare föreslås utgifterna minskas för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med drygt 2 miljarder kronor 2024. Regeringen ser samtidigt till att etableringsjobben kommer på plats.

Tillsammans med andra förslag i budgetpropositionen, t.ex. ett förstärkt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare samt fler platser både inom yrkeshögskolan och den yrkesinriktade vuxenutbildningen, stärker de föreslagna satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken arbetet med att återupprätta arbetslinjen.

En mer effektiv Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektiv med ett tydligt fokus på kärnverksamheten. Myndighetens förvaltningsmedel behöver användas mer effektivt när det gäller bland annat bedömning och planering av stöd och insatser för arbetssökande, kontroll av de arbetslösas sökaktivitet och stöd i arbetsgivares rekryteringsarbete. Mot bakgrund av konjunkturavmattningen finns samtidigt behov av att förbättra Arbetsför­medlingens förutsättningar att hantera en ökad arbetslöshet och att höja kvaliteten i myndighetens kontrollarbete. Regeringen föreslår därför en förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024.

Etableringsjobben införs samtidigt som volymerna i matchningstjänster och introduktionsjobb minskas

Arbetsmarknadspolitiken behöver utformas så att fler kommer i arbete och bli mer kostnadseffektiv. Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats för att därmed öka nyanländas och långtidsarbetslösas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I takt med att etableringsjobben införs ska andra arbetsmarknadspolitiska insatser fasas ut. Vidare föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att medlen för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas, bl.a. genom färre introduktionsjobb. Det innebär en nettominskning av utgifter med 2,1 miljarder kronor 2024 i förhållande till beräknade anslagsnivåer i budgetpropositionen för 2023. Regeringen bedömer att de minskade medlen också innebär färre deltagare i främst matchningstjänster, samtidigt som det finns utrymme att öka antalet deltagare i andra insatser som t.ex. praktik.

Förbättrad kunskap om effektiva arbetsmarknadsåtgärder

För att säkerställa en effektiv användning av statliga medel är det också viktigt med ett gediget kunskapsunderlag om effekter av olika insatser. Regeringen föreslår därför även en höjning av förvaltningsanslaget för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) med 3 miljoner kronor 2024. Åren därefter beräknas ökningen uppgå till 5 miljoner kronor 2025 och 7 miljoner kronor per år fr.o.m. 2026.

Regeringen avser att överlämna förslag om förvaltningsanslag för Arbetsförmedlingen respektive IFAU samt om arbetsmarknadspolitiska program och insatser till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...