Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny huvudregel för ökad informationsdelning med brottsbekämpningen

Publicerad

Regeringen har i dag tagit emot ett betänkande med förslag på regler för en ökad informationsdelning med brottsbekämpande myndigheter. Utredningen föreslår en ny huvudregel om att information som behövs för att förebygga och bekämpa brott ska delas med brottsbekämpande myndigheter.

Ladda ner:

– För att kunna stoppa den grova kriminaliteten måste myndigheter och viktiga aktörer kunna dela information med de brottsbekämpande myndigheterna. En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen är oerhört viktig inte minst för att vi ska kunna stoppa rekryteringen av barn och unga till de kriminella nätverken. Vi kommer nu att skicka ut dessa förslag på remiss och därefter arbeta för att detta ska vara på plats så snart som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. Arbetet utgår från tre delar: Slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.

Att öka informationsutbytet från exempelvis skola och socialtjänst till Polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter är en viktig åtgärd för att bryta nyrekryteringen av barn och unga.

I utredningens betänkande föreslås en ny lag med ett antal skyldigheter för myndigheter och vissa andra att lämna information till de brottsbekämpande myndigheterna. Uppgiftsskyldigheterna innebär att eventuell sekretess bryts.

Den nya lagen innebär en skyldighet för alla myndigheter och för enskilda som bedriver verksamhet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola att på begäran lämna ut kontaktuppgifter som brottsbekämpande myndigheter behöver. Ett antal statliga myndigheter föreslås också bli skyldiga att – både på eget initiativ och på begäran – lämna ut andra uppgifter som brottsbekämpningen behöver. Motsvarande skyldighet föreslås även gälla för kommuner och regioner. En uppgiftsskyldighet införs också för rektorer vid skolor – oavsett om dessa drivs av offentliga eller enskilda huvudmän.

När det gäller socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att uppgifter kommer att kunna lämnas i fler fall både i det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet.  

Vidare föreslår utredningen en uppgiftsskyldighet för banker och andra finansiella företag som innebär att brottsbekämpande myndigheter får begära in finansiella uppgifter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide