Andreas Carlson har tagit emot Vattenutredningens betänkande

Publicerad

Den 21 november överlämnade Vattenutredningen sitt betänkande till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Utredningen har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande.

– Jag noterar att utredningen lämnar flera förslag för att förenkla och förtydliga hanteringen av vattenfrågor i plan- och byggprocessen. Nu kommer jag att gå igenom betänkandet och åtgärdsförslagen mer i detalj, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I uppdraget har bland annat ingått att analysera och lämna förslag på hur kommunerna vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten följs, att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt och att dricksvattenförsörjningen tryggas.

Vattenutredningen pekar i sitt betänkande på flera utmaningar med dagens regler om vatten i plan- och bygglagen. Utredningen lämnar bland annat förslag på förtydliganden av hur frågor om miljökvalitet ska hanteras i planläggningssituationen och vilka undantag som kan göras från krav på viss miljökvalitet för vatten i sammanhanget.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson