Utredning föreslår stärkt straffrättsligt skydd för kvinnor, barn och äldre

Publicerad

Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre har överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen föreslår ett stärkt straffrättsligt skydd för kvinnor, barn och äldre.

– Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sexualbrott, inte minst mot barn, handlar inte bara om att bekämpa grova brott, utan också om varje människas rätt till frihet och jämställdhet. Det här är högt prioriterade frågor för regeringen. Utredningens förslag är ett viktigt led i det arbetet och jag ser fram emot att skicka förslagen på remiss, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

­­– Mäns våld mot kvinnor och andra former av könsrelaterat våld är enorma samhällsproblem som orsakar stort individuellt lidande. Regeringen vidtar redan många viktiga åtgärder, men jag tror att vi kan göra mer och därför välkomnar jag den här viktiga utredningen och ser fram emot att ta del av förslagen. Inte minst kopplat till det straffrättsliga skyddet gällande sexualbrott mot 15-17-åringar, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15–17 år, överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv med avseende på kön samt att ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas.

Utredningen föreslår bland annat att 

  • bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas till att även avse fall där någon utnyttjar ett barn under 18 år som på grund av till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk eller gärningsmannens auktoritet har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet,
  • det straffbara området för köp av sexuell tjänst och koppleri utvidgas till att omfatta sexuella handlingar som utförs på distans,
  • det straffrättsliga skyddet för kvinnor ska stärkas – kön föreslås läggas till som en ny grund i den bestämmelse som gäller straffskärpning vid brott som begås med hatbrottsmotiv, och
  • det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta ska stärkas genom lagändringar på bedrägeriområdet. Den som utnyttjar att offret är skyddslöst eller utsatt eller som begår ett bedrägeri i organiserad form ska oftare dömas för ett grovt brott. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide