Hoppa till huvudinnehåll

Förebygga, förhindra, skydda och hantera: Ny nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny, samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Regeringen ger också Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva strategin i sina verksamheter.

– Sedan den förra strategin presenterades har mycket hänt. I Sverige och vår omvärld. Vi har sett flera attacker. I Stockholm 2017, Visby 2022 och Bryssel 2023. Därför behövs en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism som kan möta den ökade hotbilden, säger statsminister Ulf Kristersson. 

– Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi har möjlighet att vinna över de aktörer som vill försvaga vår demokratiska grund och urholka förtroendet för samhället och dess institutioner. Så kan vi värna enskilda människors trygghet och säkerhet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Sedan den förra strategin togs fram har hotet från våldsbejakande extremism och terrorism blivit allt mer komplext och svårbekämpat. Det finns nu ett bredare författningshot mot Sverige, som syftar till att urholka förtroendet för samhället och dess institutioner. 

Därför tar regeringen fram en ny samlad nationell strategi. I arbetet med att ta fram strategin har kommuner, myndigheter, forskare och civilsamhälle engagerats i arbetet dels genom bredare möten, dels genom att centrala myndigheter fått möjlighet att komma med synpunkter under processens gång.

Strategin delas in i fyra strategiska områden: Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism, Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott, Skydda samhällets människor och funktioner samt att Hantera situationen under och efter ett attentat.

Strategin håller därutöver flera viktiga nyheter: 

1. En samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Tidigare fanns två olika nationella strategier, en mot terrorism och en mot våldsbejakande extremism. Genom att slå ihop dessa till en ges aktörer på nationell, regional och lokal nivå bättre förutsättningar att arbeta mot den breda hotbild som idag är vår verklighet. 

2. Åtgärder ägnade att förebygga extremism och terrorism ska integreras i det bredare brottsförebyggande arbetet.
I dag bedrivs ett omfattande lokalt brottsförebyggande arbete, inte minst i kommuner som sedan sommaren 2023 har ett lagstadgat ansvar för detta. Den nya strategin har som målsättning att förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och terrorism ska integreras i det bredare, lokala brottsförebyggande arbetet. 

3. Samhället måste förbereda sig på att hantera ett attentat.
Även om olika insatser syftar till att förhindra attentat, måste samhället vara förberett på att hantera en situation där ett attentat ändå inträffar. Det handlar bland annat om att kunna ingripa och avbryta ett pågående attentat, men också om att ge brottsoffer rätt stöd och upprättelse. 

För att strategin ska få effekt i praktiken ger regeringen Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Center mot våldsbejakande extremism i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva strategin i sina verksamheter. Myndigheterna ska även samverka med varandra samt med andra centrala aktörer inom de fyra områdena som anges i strategin, bland annat inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism. Även om de fyra myndigheterna har olika uppgifter och ansvarsområden behöver strategins områden hanteras som en helhet för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt. Detta gäller särskilt i myndigheternas stöd till kommuner för åtgärder inom strategins olika områden.

Myndigheterna ska senast den 20 februari 2025 lämna varsin delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Delredovisningen ska innehålla en beskrivning av hur arbetet med att införliva strategin fortlöper inom respektive myndighet. Uppdraget ska slutredovisas den 1 september 2026.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 95 62
e-post till Susan Vo Bergqvist
Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...