Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Personalförsörjningen inom Försvarsmakten ska förbättras

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över vissa frågeställningar kring personalförsörjningen inom Försvarsmakten för att därigenom öka tillgängligheten på personal och förbättra uthålligheten i krigs- och grundorganisationen.

Försvarsmakten växer. Försvarsanslagen för 2024 kommer att ligga på 119 mdkr vilket är en ökning med 27 mdkr från anslagen 2023. Antalet värnpliktiga vilka genomför grundutbildning kommer öka till 8 000 under 2025. För att lyckas med denna tillväxt behöver personalförsörjningen inom Försvarsmakten att tryggas.

Regeringen utser därför generalmajor Roland Ekenberg som särskild utredare för utredningen En ökad tillgång till personal och en ökad uthållighet inom det militära försvaret. Utredningen har som syfte att utifrån 14 frågeställningar öka tillgängligheten av både militär och civil personal inom Försvarsmakten.

En av frågorna som ska belysas är bland annat tillgången till anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Tillgången av GSS är mycket viktig för de stående förbanden. Riksrevisionen har i sin rapport från 2022 identifierat att alltför många slutar sin anställning för tidigt. Samtidigt saknas i dag möjligheter att fortsätta arbeta kontinuerligt efter fullgjort kontrakt om 8+4 år.

Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2025.

Frågor som ska belysas i utredningen:

 • Hur kan Försvarsmaktens behov av värnpliktig personal med vissa nyckelkompetenser tillgodoses?
 • Bör skyldigheten att fullgöra värnplikt vid höjd beredskap kvarstå efter att den övre åldersgränsen nåtts?
 • Möjligheterna för Försvarsmakten att i ökad utsträckning använda värnpliktiga i grundutbildning för beredskap och annan verksamhet
 • Villkoren för totalförsvarspliktiga
 • Beredskapstjänstgöringens omfattning
 • Möjligheten att låta värnpliktiga vara krigsplacerade i personalreserven i högre utsträckning
 • Pliktrådets självständighet i förhållande till Försvarsmakten
 • Finns det ett behov av utökad tjänstgöringsskyldighet för reservofficerare?
 • Rätten till tjänstledighet för reservofficerare
 • Bör en ny personalkategori för tidvis anställd civil personal införas?
 • Analysera tidiga kontraktsavslut ut för kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän och kostnadseffektiva lösningar
 • Tidsbegränsningen för soldatanställningar
 • Försvarsmaktens möjlighet att säkerställa tillgång till personal ur olika personalkategorier i grundberedskap
 • Hur ska Försvarsmaktens behov av krigsplacerad civil personal tillgodoses?

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...