Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stickprov kan ge bättre kunskap om motståndskraften hos skuldsatta hushåll

Publicerad

En utredning har tidigare föreslagit ett heltäckande register över hushållens tillgångar och skulder. Regeringen har nu beslutat att inte gå vidare med förslaget. I stället får Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att analysera hur man kan komplettera en av myndighetens befintliga stickprovsundersökningar med information om skulder och vissa tillgångar.

Regeringen har i dag gett SCB i uppdrag att föreslå hur en befintlig urvalsundersökning, som ligger till grund för mikrosimuleringsmodellen Fasit, kan utökas med information om individernas bostads- och konsumtionslån samt en indikation på deras möjligheter att använda sparbuffertar för att upprätthålla konsumtion vid en tillfällig ekonomisk störning, exempelvis ett inkomstbortfall eller oväntade ränteförändringar. Syftet är att bredda beslutsunderlaget för den ekonomiska politiken genom att bättre belysa hushållens motståndskraft.

– Hushållens skulder är en riskfaktor där Sverige sticker ut i internationella jämförelser. Har man ett dåligt kunskapsunderlag riskerar man att fel åtgärder sätts in, eller att åtgärder sätts in i fel läge. Vi har tillsatt en expertutredning för att utveckla analysramen för åtgärder som bolånetak och amorteringskrav och med det här beslutet kommer vi framåt i att även stärka upp på datasidan, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Uppdraget avser det mindre av de två stickprov av hushåll som används i Fasit. De uppgifter om skulder och sparbuffertar som finns tillgängliga i dag är på aggregerad nivå och ger begränsad information eftersom både skulder och sparbuffertar varierar mellan olika hushåll.

– Bättre kunskap om motståndskraften hos skuldsatta hushåll underlättar för att utforma den ekonomiska politiken så bra som möjligt. Sen måste man alltid se till balansen mellan å ena sidan mer information och å andra sidan privatpersoners integritet och de risker som följer av omfattande statliga register. Det vi nu går vidare med är något annat än vad som tidigare föreslagits och det är mer välavvägt, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman. 

Regeringen beslutar därmed att inte gå vidare med förslaget i betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51). Att utgå ifrån en befintlig urvalsundersökning i stället för att skapa ett nytt register bedöms både ge effektivitetsvinster och värna den personliga integriteten. För att få en bild av hushållens motståndskraft mot störningar behöver uppgifterna i urvalet inte heller vara lika detaljerade som i den gamla förmögenhetsstatistiken.

– Med detta stänger vi dörren för nya statliga register som skulle kunna ligga till grund för en förmögenhetsskatt. Vi behöver behålla jobb och företag i Sverige, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.  

SCB ska redovisa sitt uppdrag den 31 januari 2025.

Fasit och MSTAR

SCB tillhandahåller inom ramen för sin statistikverksamhet mikrosimuleringsmodellen Fasit (fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar). Modellen används till att beräkna effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna. En stor del av uppgifterna som ingår i databaserna i Fasit kommer från SCB:s statistikregister. I Fasit bildas ett större och ett mindre urval av hushåll. Det mindre urvalet MSTAR består av cirka 90 000 individer. Uppgifterna är avidentifierade vid användning av modellen.

Presskontakt

Lucas Kramer
Presskontakt hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 28 44
e-post till Lucas Kramer
Laddar...