Rapport från Justitiedepartementet

Ändringar i den internationella upphovsrättsförordningen från den 14 mars 2010 Diarienummer: PM

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

1996 ingicks inom FN:s fackorgan för immaterialrätt (World Intellectual Property Organization, WIPO) två konventioner, dels WIPO-fördraget om upphovsrätt, WCT, dels WIPO-fördraget om framförande och fonogram (WPPT). WCT innehåller vissa grundläggande bestämmelser på upphovsrättsområdet medan WPPT innehåller motsvarande bestämmelser till skydd för artister och musikproducenter. Meningen med konventionerna är att anpassa det befintliga regelverket till utvecklingen på media- och informationsområdet, särskilt Internets utbredning. WCT och WPPT fick till följd att EU år 2001 antog det s.k. "Infosocdirektivet" (direktiv 2001/29/EG), som ledde till ändringar av den svenska upphovsrättslagen (se prop. 2004/05:110). Samtidigt som Riksdagen godkände dessa ändringar godkände den även WCT och WPPT.

För att Sverige ska kunna tillträda WCT och WPPT krävs ändringar i den internationella upphovsrättsförordningen (1994:193), som reglerar hur den svenska upphovsrättslagen tillämpas på utländska personer och företag. Regeringen fattade den 18 september 2008 beslut om sådana ändringar. Ändringarna innebär bl.a. att bestämmelser införts om när upphovsrättsligt skyddade verk, artister och musikproducenter med ursprung i något land som är anslutet till WCT eller WPPT ska få skydd enligt den svenska upphovsrättslagen. Förordningsändringarna är relativt omfattande och komplicerade. Det går därför nu att ladda ned en promemoria från regeringens hemsida där man kan läsa mer om ändringarna och bakgrunden till dem.

Förordningsändringarna skulle ursprungligen ha trätt i kraft den 1 juli 2009. Enligt en överenskommelse i rådet ska EG och EU:s medlemsstater tillträda WCT och WPPT samordnat och samtidigt. Detta kommer att ske den 14 december 2009. Eftersom förordningsändringarna bör träda i kraft först samtidigt som Sverige blir bundet av konventionerna har ikraftträdandedatumet ändrats till den 14 mars 2010.