Rapport från Näringsdepartementet

Sjöfartsstödets inriktning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade i januari 2013 en handlingsplan för den svenska sjöfarten, Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft.
I handlingsplanen lämnades förslag på ett antal åtgärder som regeringen avser att vidta i syfte att förbättra den svenska sjöfartens konkurrensvillkor. En sådan åtgärd är att ändra kriterierna för det svenska sjöfartsstödet så att stöd kan ges till fler fartygskategorier.
I mars 2013 utarbetades denna promemoria inom Näringsdepartementet. Den innehåller förslag att riksdagen godkänner att sjöfartsstödet utvidgas till samtliga fartygstyper som kan omfattas av EU:s riktlinjer på området
(N2013/969/RS). Promemorian har remissbehandlats.